Beleidsregel huldiging sporter/ sportploeg

Deze beleidsregel wordt gehanteerd bij het beoordelen van de sportprestaties van sporters en
sportploegen zodat alle kandidaten op dezelfde wijze behandeld worden en de uiteindelijke
toekenning gebaseerd is op een gefundeerde en transparante beoordeling.

Deze beleidsregel is opgesteld, omdat gemeente Brielle trots is op de sporters en sportploegen die
een belangrijke prestatie hebben geleverd en Brielle op een positieve manier op de kaart zetten.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle;
overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels te hanteren bij het beoordelen van de
sportprestaties van individuele sporters en sportploegen;

Artikel 1 Algemeen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. Het college: het college van burgemeester en wethouders.
b. Sportprestaties: het behalen van een Nederlands, Europees, Wereld of Olympisch Kampioenschap.
c. Sport: de activiteit die valt onder een sportbond die lid is van NOC*NSF.

Artikel 2 Criteria

a. Er is een Nederlands Kampioenschap behaald of een 1ste, 2e en 3e plaats bij Europees, Wereld of
   Olympisch Kampioenschap;
b. De sporter moet woonachtig zijn in Brielle;
c. De sportploeg moet komen uit de gemeente Brielle;
d. Er is geen leeftijdscategorie verbonden aan de sportieve prestatie;
e. De sportbond waar de sport onder valt is lid van NOC*NSF

Artikel 3 Procedure voor nominaties

De gemeente kan geattendeerd worden op kandidaten die in aanmerking komen voor een huldiging
of de gemeente kan een sportvereniging of sporter benaderen wanneer prestaties bij haar bekend
zijn.

Artikel 4 Voorwaarden

De blijk van attentie kent voor een individuele sporter een maximumbedrag van € 50,-- en voor een 
sportploeg € 125,--.

Artikel 5 Afwijken van bepalingen

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de beleidsregel.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 april 2017 en kan worden aangehaald als de " Beleidsregel
huldiging sporter/sportploeg gemeente Brielle.